Kartal İmar Planı Askıya Çıktı

Kartal Yukarı Mahalle imar planı askıya çıktı. Buna göre Yukarı Mahalle sınırları içinde yer alan 568 ada, 21 nolu parsel üzerinde yer alan “Ticaret+Konut Alanı” kullanım kararı ve yapılanma koşulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak siluet kararına göre belirlenecek.

Habertürk’ün haberine göre, bu suretle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresince yapılan itirazlar bakanlıkça yerinde görülerek imar planı onama sınırının daraltılması ve planlama alanı içerisinde 5 metre yapı yaklaşma sınır bırakılması suretiyle hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı.

Plan notları

1. Plan değişikliği tasdik sınır, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yukanı Mahallesi, 186 pafta, 568 ada,21 parsel sınırlarıdır.

2. Plan değişikliği tasdik sınır içerisinde kalan alan kısmen yol ve refüj, kısmen de ticaret+konut alanıdır. Ticaret+konut alanında E: 2,50 TAKS-0,40, en çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak siluet kararına göre belirlenecektir.

3. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydıyla iskan edilen 1.bodrum kat emsale dahildir.

4. 0,00 kotu binaların oturduğu köşe noktası ortalamasıdır.

5. Plan değişikliği tasdik sınır içerisinde 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

6. Kamuya ait alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz

7. Uygulama aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır.

8. TC devlet demiryolları İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü ve DLH Marmaray grup Başkanlığın uygun görüşü alınması zorunludur. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı yatırımları genel müdürlüğünün onayı alınmadan uygulamaya geçilemez.

9. Açıklanmayan hususlarda 19.04.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Kartal güneyi revizyon uygulama imar planı plan notları ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği geçerlidir.

10. Planlama alanına ilişkin kentsel tasarım projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmadan uygun görülmeden uygulamaya geçilemez.